ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ (напрям підготовки 6.060101 – Будівництво, освітній ступінь – Бакалавр) 2016/2017 навчальний рік.
Атестація на ступінь бакалавра проводиться у вигляді комплексного державного екзамену і є завершальним етапом навчання студентів за освітньою-професійною програмою базової вищої освіти за напрямом 6.060101 – Будівництво. Державна атестація за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” базується на знаннях отриманих при вивчені відповідних змістовних модулів дисциплін професійної та практичної підготовки із спеціальних видів діяльності – «Промислове та цивільне будівництво»